ནུབ་ཕྱོགས་མཚན་ཉིད་རིག་པའི་ལོ་རྒྱུས།

 

ཟླ་བ་གཞོན་ནུས་བསྒྱུར།

དཀར་ཆག

 

གླེགས་བམ་དང་བོ།

བམ་པོ་དང་བོ།

སོར་ཁི་རེ་ཁྲེས་ཟི(Socrates)་སྔོན་གྱི་མཚན་ཉིད་རིག་པ།

ཚན་པ་དང་བོ།                                       གྷི་རིག་ཤེས་རིག་གི་དར་འཕེལ།

ཚན་པ་གཉིས་པ།                                      མི་ལེན་སིའིན་གྲུབ་མཐའ།

ཚན་པ་གསུམ་པ།                                       ཕའེ་ཐ་གྷོ་ར་ཟི།(Pythagoras)

ཚན་པ་བཞི་བ།                                         ཧེ་རཱ་ཁི་ལེ་ཁྲི་ཟི།(Heraclitus)

ཚན་པ་ལྔ་བ།                                           ཕཱ་ར་མེ་ནེ་ཌི་ཟི།(Parmenides)

ཚན་པ་དྲུག་པ།                                       ཨེམ་ཕི་ཌོལ་ཁི་ཟི།(Empedocles)

ཚན་པ་བདུན་པ།                        ཨཱ་ཐན་སི(Athens)དང་རིག་གཞུང་བར་གྱི་འབྲེལ་བ།

ཚན་པ་བརྒྱད་པ།                                    ཨ་ན་ཁི་ཟཱ་གྷོ་རཱ་ཟི།(Anaxagoras)

ཚན་པ་དགུ་བ།                                                    རྡུལ་ཕྲན་སྨྲ་བ།

ཚན་པ་བཅུ་བ།                                         ཕི་རོ་ཁྲེ་གྷོ་རཱ་ཟི(Protagoras)

བམ་པོ་གཉིས་པ།

སོར་ཁི་རེ་ཋཱི་ཟི། ཕི་ལ་ཋོ།(Plato)་དང་། ཨེ་རི་སི་ཋཱ་ཋོལ།(Aristotle)

ཚན་པ་བཅུ་གཅིག་པ།                                           སོར་ཁི་རེ་ཋཱི་ཟི།

ཚན་པ་བཅུ་གཉིས་པ།                               སི་པར་ཊའི(Sparta)་ཤུགས་རྐྱེན།

ཚན་པ་བཅུ་གསུམ་པ།                               ཕི་ལ་ཋོའི་ལྟ་ཚུལ་གྱི་འབྱུང་ཁུངས།

ཚན་པ་བཅུ་བཞི་བ།                                  ཕི་ལ་ཋོའི་ཡུ་ཐོ་ཕི་ཡ།(Utopia)

ཚན་པ་བཅོ་ལྔ་བ།                                           རིག་པའི་གཞུང་ལུགས།

ཚན་པ་བཅུ་དྲུག་པ།                                 ཕི་ལ་ཋོའི་རྟག་བརྟན་གཞུང་ལུགས།

ཚན་པ་བཅུ་བདུན་པ།                                 ཕི་ལ་ཋོའི་འཇིག་རྟེན་གྲུབ་ཚུལ།

ཚན་པ་བཅོ་བརྒྱད་པ།                ཕི་ལ་ཋོའི་མཚན་ཉིད་རིག་པའི་ཁྲོད་ཀྱི་ཡུལ་དང་ཡུལ་ཅན།

ཚན་པ་བཅུ་དགུ་བ།                             ཨར་སི་ཋཱ་ཋོལ་གྱི་གཟུགས་འདས་རིག་པ།

ཚན་པ་ཉི་ཤུ་བ།                                      ཨར་སི་ཋཱ་ཋོལ་གྱི་ཀུན་སྤྱོད་རིག་པ།

ཚན་པ་ཉེར་གཅིག་པ།                              ཨར་སི་ཋཱ་ཋོལ་གྱི་ཆབ་སྲིད་རིག་པ།

ཚན་པ་ཉེར་གཉིས་པ།                             ཨར་སི་ཋཱ་ཋོལ་གྱི་གཏན་ཚིགས་རིག་པ།

ཚན་པ་ཉེར་གསུམ་པ།                            ཨར་སི་ཋཱ་ཋོལ་གྱི་དངོས་ལུགས་རིག་པ།

ཚན་པ་ཉེར་བཞི་བ།                        སྔ་མོའི་གྷི་རིག་གི་རྩིས་རིག་དང་སྐར་རྩིས་རིག་པ།

བམ་པོ་གསུམ་པ།

ཨར་སི་ཋཱ་ཋོལ་རྗེས་ཀྱི་གནའ་རབས་མཚན་ཉིད་རིག་པ།

ཚན་པ་ཉེར་ལྔ་བ།                                     ཤེས་རིག་འདྲེས་མའི་དུས་སྐབས།

ཚན་པ་ཉེར་དྲུག་པ།                      ཁྱི་སྤྱོད་པ(Cynics)་དང་ཡིད་གཉིས་པ།(Sceptics)

ཚན་པ་ཉེར་བདུན་པ།                         མཛེས་མཚལ་རིང་ལུགས་པ།(Epicureans)

ཚན་པ་ཉེར་བརྒྱད་པ།                                ཕྱི་རྟོན་རིང་ལུགས།(Stoisism)

ཚན་པ་ཉེར་དགུ་བ།                      རོ་མཱན་བཙན་རྒྱལ་དང་རིག་གཞུང་བར་གྱི་འབྲེལ་བ།

ཚན་པ་སུམ་ཅུ་བ།                                         ཕི་ལོ་ཋི་ནཱ་ཟི།(Plotinus)

 

གླེགས་བམ་གཉིས་པ།

གནམ་བདག་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་མཚན་ཉིད་རིག་པ།

ངོ་སྤྲོད།

བམ་པོ་དང་བོ།

ཆོས་དཔོན།

ཚན་པ་དང་བོ།                                    ཡ་ཧཱུ་དཱ་པའི་ཆོས་ཕྱོགས་ཀྱི་འཕེལ་རྒྱས།

ཚན་པ་གཉིས་པ།                         དུས་རབས་སྔ་མ་བཞིའི་སྐབས་ཀྱི་ཡི་ཤུའི་ཆོས་ལུགས།

ཚན་པ་གསུམ་པ།                                       ཆོས་ཚོགས་ཀྱི་སློབ་དཔོན་བཞི།

ཚན་པ་བཞི་བ།       འཕགས་དཔའ་ཨོ་གྷ་སི་ཋཻན(St.Augustine)་མཚན་ཉིད་རིག་པ་དང་ལྷ་ཆོས་རིག་པ།

ཚན་པ་ལྔ་བ།                                             དུས་རབས་ལྔ་བ་དང་དྲུག་པ།

ཚན་པ་དྲུག་པ། འཕགས་དཔའ་བྷེ་ནེ་ཌི་ཁི།(St.benedict)དང་རླབས་ཆེན་གྷ་རེ་གྷི་རཱི།(Gregory the great)།

བམ་པོ་གཉིས་པ།

ཆོས་རའི་མཚན་ཉིད་རིག་པ་བ།(The schoolmen)

ཚན་པ་བདུན་པ།                        མུན་ནག་དུས་སྐབས་ཀྱི་རོ་མཱན་ཆོས་དཔོན་ལམ་ལུགས།

ཚན་པ་བརྒྱད་པ།                                སི་ཁོ་ཋི་ལན་ཌའི་ཇཱོན། (John the scot)

ཚན་པ་དགུ་བ།                       དུས་རབས་བཅུ་གཅིག་པའི་ནང་གི་ཆོས་ཚོགས་ཀྱི་གསར་བརྗེ།

ཚན་པ་བཅུ་བ།                                   ཁ་ཆེའི་རིག་གཞུང་དང་མཚན་ཉིད་རིག་པ།

ཚན་པ་བཅུ་གཅིག་པ།                                    དུས་རབས་བཅུ་གཉིས་པ།

ཚན་པ་བཅུ་གཉིས་པ།                                    དུས་རབས་བཅུ་གསུམ་པ།

ཚན་པ་བཅུ་གསུམ་པ།             འཕགས་དཔའ་ཐོ་མཱ་སི། ཨ་ཁི་ཝི་ནཱ་སི།(Thomas Aquinus)

ཚན་པ་བཅུ་བཞི་བ།           ཧྥ་རན་སི་ཨི་སི་ཁཱན་(Franciscan)གྱི་ཆོས་རའི་མཚན་ཉིད་རིག་པ་བ།

ཚན་པ་བཅོ་ལྔ་བ།                            ཆོས་རྒྱལ་(Papacy)ལམ་ལུགས་ཀྱི་ཉམས་ཉེས།

                                          གླེགས་བམ་གསུམ་པ།

ཉེ་རབས་མཚན་ཉིད་རིག་པ།

བམ་པོ་དང་བོ།

རིག་རྩལ་བསྐྱར་དར་ནས་ཧུ་ཡུམ་(Hume)བར།

ཚན་པ་དང་བོ།                                                       སྤྱི་བཤད།

ཚན་པ་གཉིས་པ།                                  ཨི་ཋ་ལིའི་(Italy)རིག་རྩལ་བསྐྱར་དར།

ཚན་པ་གསུམ་པ།                                       མཱ་ཁི་ཡ་ཝེ་ལི།(Machiavelli)

ཚན་པ་བཞི་བ།                                ཨ་རཱ་སི་མཱ་སི་(Erasmus)དང་མོ་རེ(More)།

ཚན་པ་ལྔ་བ།           ཆོས་ལུགས་གསར་བརྗེ་ལས་འགུལ་དང་ཆོས་ལུགས་རྒོལ་བའི་གསར་བརྗེ་ལས་འགུལ།

ཚན་པ་དྲུག་པ།                                              ཚན་རིག་གི་འཕེལ་རྒྱས།

ཚན་པ་བདུན་པ།                               ཧྥ་རན་སི་ཨི་སི། བྷེ་ཀན།(Francis Bacon)

ཚན་པ་བརྒྱད་པ།                             ཧོ་བྷིའི(Hobbe)་ལེ་ཝི་ཡ་ཐཱན།(Leviathan)

ཚན་པ་དགུ་བ།                                            ཌེ་ཁཱར་ཌིས།(Descartes)

ཚན་པ་བཅུ་བ།                                              སི་པི་ནོ་ཟཱ།(Spinoza)

ཚན་པ་བཅུ་གཅིག་པ།                                      ལེ་བི་ནཱི་ཟི།(Leibniz)

ཚན་པ་བཅུ་གཉིས་པ།                         མཚན་ཉིད་རིག་པའི་རང་དབང་རང་ལུགས།

ཚན་པ་བཅུ་གསུམ་པ།                           ལོ་ཁའི(Locke)་ཤེས་ཡོན་གྱི་རྣམ་གཞག

ཚན་པ་བཅུ་བཞི་བ།                                ལོ་ཁའི་སྲིད་དོན་མཚན་ཉིད་རིག་པ།

ཚན་པ་བཅོ་ལྔ་བ།                                              ལོ་ཁའི་ཤུགས་རྐྱེན།

ཚན་པ་བཅུ་དྲུག་པ།                                       བྷར་ཀ་ལེ། (Berkeley)

ཚན་པ་བཅུ་བདུན་པ།                                         ཧུ་ཡུམ། (Hume)

བམ་པོ་གཉིས་པ།

རུ་སོ་(Rousseau)ནས་ད་ལྟའི་བར།

ཚན་པ་བཅོ་བརྒྱད་པ།                            འཆར་ཡན་རིང་ལུགས་པའི་ལས་འགུལ།

ཚན་པ་བཅུ་དགུ་བ།                                                    རུ་སོ།

ཚན་པ་ཉི་ཤུ་བ།                                                  ཁེན་ཋི།(Kant)

ཚན་པ་ཉེར་གཅིག་པ།                      དུས་རབས་བཅུ་དགུ་བའི་བསམ་བློའི་རླབས་རྒྱུན།

ཚན་པ་ཉེར་གཉིས་པ།                                         ཧེ་གྷལ།(Hegel)

ཚན་པ་ཉེར་གསུམ་པ།                                          བྷེ་རཱན།(Byron)

ཚན་པ་ཉེར་བཞི་བ།                                 ཤོ་ཕན་ཧཱ་ཝར།(Schopenhauer)

ཚན་པ་ཉེར་ལྔ་བ།                                             ནཱི་ཆ།(Nietzsche)

ཚན་པ་ཉེར་དྲུག་པ།                                       དངོས་ཕན་རིང་ལུགས་པ།

ཚན་པ་ཉེར་བདུན་པ།                                 ཁཱལ།  མར་ཁེ་སི།(Karl Marx)

ཚན་པ་ཉེར་བརྒྱད་པ།                                     བྷར་གྷ་སན།(Bergson)

ཚན་པ་ཉེར་དགུ་བ།                               ཝི་ལིམ  ཇེམ་སི།(William James)

ཚན་པ་སུམ་ཅུ་བ།                                        ཇཱོན  ཌུ་ཝི།(John dewey)

ཚན་པ་སོ་གཅིག་པ།                          གཏན་ཚིགས་དཔྱད་ཞིབ་ཀྱི་མཚན་ཉིད་རིག་པ།

༢༠༡༠ལོའི་ཟླ་༧པའི་ཚེས་༣་ལ་དྷ་སར་རྫོགས་པར་བསྒྱུར།

Advertisements

རེ་སྒུག

Posted: ཟླ་བདུན་པ། 29, 2010 in བརྩམས་སྒྲུང་།
 
                  ཟླ་བ་གཞོན་ནུ། 
 
་་ཝེ། ཁྱེད་ཀྱིས་ག་རེ་བྱེད་ཀྱིན་ཡོད།་་
རྒྱབ་ལོགས་ནས་གྲགས་འོང་བའི་སྐད་སྒྲ་འདིས་ངའི་སེམས་འཚབ་ཀྱིས་ལྡིང་གིན་པའི་སྙིང་གི་ལྟིག་སྒྲའང་ལྷོད་འཇགས་སེར་བཏང་བྱུང་བས། མྱུར་དུ་ཁ་ཕྱིར་འཁོར་དུས་ཡིན་པ་ནི་དུས་འཁོར་ཐང་ལ་བློར་འཛིན་དུ་བསྐྱོད་རྗེས་ཕྱིར་ཉལ་ཁང་དུ་ལོག་བཞིན་པའི་བསྟན་འཛིན་རེད་འདུག
་་ཨོ། ངས་ཅང་བྱེད་ཀྱིན་མེད།་་གསང་བ་མི་རྟོགས་ཕྱིར། ངས་རྫུན་མི་གཏམ་ཀ་མེད་བྱུང༌།
་་ཞལ་ལག་གཏང་གྲབས་འདུག་པས། ཕེབས་རྒྱུ་མིན་ནམ།་་
་་ཁྱེད་སྔོན་ལ་ཕེབས་དང༌། ང་ག་ལེར་ཡོང་གི་ཡིན།་་
་་ཨེའི། སྙིང་སྡུག་ལ་སྒུག་གིན་ཡོད་པ་མིན་ནམ།་་ཞེས་གོམ་འགའ་སྤོས་རྗེས་ཕྱིར་འཁོར་ནས་བསྟན་བཤིག་གི་རྣམ་འགྱུར་དང་བཅས་བཤད་བྱུང་བར། ངས་མྱུར་དུ་མགོ་བོ་ཐད་དུ་གཡུག་བཞིན་མིན་པའི་བརྡ་བསྟན་མོད།
ཁོ་རང་གིས་ཡང་བསྐྱར་བསྟན་བཤིག་གི་རྣམ་འགྱུར་ཞིག་བསྟན་རྗེས་ཁྱེད་ཀྱི་ཚུགས་ཀར་གཅིག་ལྟོས་དང་ཟེར།
་་རང་རྒྱུད་གཏོགས་པའི་སྡུག་བསྔལ་གྱིས།།
གང་ཞིག་གཞན་གྱི་སྡུག་བསྔལ་ཀུན།།
ཡང་དག་བསལ་བར་ཀུན་ནས་འདོད།།
སྐྱེས་བུ་དེ་ནི་མཆོག་ཡིན་ནོ།།་་ཞེས་ལྡབ་བེ་ལྡིབ་བེ་ཞིག་སྐྱོར་ཞོར་དུ་འགྲོ་བཞིན་པའི་ཁོང་གི་རྒྱབ་གཟུགས་ལ་བལྟས་ཏེ། ང་རང་རང་དབང་མེད་པར་ཁོང་དགོད་ཅིག་ཤོར་བྱུང༌།
ལོ་རེའི་ངག་རྒྱུགས་དང་རྒྱུགས་སྤྲོད་ལ་ཉེ་བའི་དུས་སུ་སྐྱོར་སྦྱོང་དང་བློར་འཛིན་ལ་བྲེལ་བའི་སློབ་མ་ནི་ལྡབ་འགྱུར་གྱིས་མང་དུ་འགྲོ་བ་དང༌། ནངས་དགོང་ལ་ཧུར་བརྩོན་བྱེད་པའི་སློབ་མའི་ཁ་གྲངས་ཀྱང་ངེས་ཅན་དུ་འཕེལ་བར་མ་ཟད། དཔེ་མཛོད་མདུན་ཐང་དུའང་་་གདུལ་བྱ་་སྐྱོང་མཁན་དང༌། ་་བླ་མ་་འཚོལ་མཁན་ཡང་སྐོར་དང་སྐོར་བྱས་ནས་མཐོང་རྒྱུ་ཡོད་པས། ངས་རྟག་པར་དུས་སྐབས་འདི་འདྲ་ཞིག་ལ་ཕྱི་ལོགས་ནས་མགོ་འཁྲིད་དམ་ལྟ་སྐོར་བ་ཆ་མེད་འདྲ་ཕེབས་ཚེ། ཡིད་སེམས་དབང་མེད་དུ་ཤོར་ངེས་རེད་སྙམ་གྱི་ཡོད།
ཨོ། ཁོ་མོ་ད་དུང་མི་སླེབས་པ་འདི་ཅི་ཡིན་ནམ། མོས་ང་རང་འདིར་བོས་སོང་ཟེར་བས་དོན་དངོས་སུ་ཅི་ཞིག་བཤད་བསམས་པ་ཡིན་ནམ། བརྩེ་འཕྲིན་དེ་མོའི་ཕྱག་ཏུ་འབྱོར་ཡོད་དམ། གལ་ཏེ་འབྱོར་ཟིན་པ་ཡིན་ན་མོས་དེ་རིང་བདག་ལ་ལན་ཅི་འདྲ་ཞིག་སྤྲད་སྲིད་དམ། ཆུ་ཚོད་གཅིག་ལྷག་གི་རིང་ལ། ངས་མོ་རང་ངའི་མདུན་དུ་ཇི་ལྟར་འཐོན་འོང་སྙམ་པ་དང༌། ཐོན་ནས་ཀྱང་ཅི་ཞིག་བཤད་འོང་སེམས་ཞོར། དྲི་རྟགས་མང་པོའི་ཀློང་ན་སྐར་ཆ་རེ་རེའང་སེམས་འཚབ་དང་རེ་དོགས་དཀྲུགས་ནས་སྐྱེལ་གྱིན་ཡོད་མོད། ད་དུང་མི་སླེབས་པ་འདི་ང་ལ་བསམ་གཟས་ནས་སྡུག་པོ་གཏོང་གི་ཡོད་པ་མ་རེད་དམ་སྙམ་བཞིན་དེ་བས་སྡོད་བཟོད་མི་བདེ་བར་གྱུར།
ངོ་ཚ་དང་འཚེར་སྣང་གིས་གཙེས་ཀྱིན་པའི་བདག་གི་སེམས་པ་འདི་ལྷོད་ལ་འབབ་ཆེད། ངས་རང་ཉིད་བགྲོད་ཀྱིན་པའི་ལམ་ཕྲན་འདིའི་གཡས་གཡོན་གྱི་ཁོར་ཡུག་ལ་དོ་སྣང་བྱེད་མགོ་བརྩམས་པ་ཡིན། ཆུ་ཚོད་དྲུག་པ་ཡོལ་ཟིན་པས་ཡོད་ཚད་མག་མོག་ཏུ་གྱུར་འདུག་ཀྱང༌། ལམ་འགྲམ་དག་ཏུ་བསྟར་ནས་བཙུགས་ཡོད་པའི་གློག་སྒྲོན་དག་སྤར་བྱུང་བས། སློབ་གྲའི་ར་སྐོར་ནང་ལ་སྔར་བས་མཛེས་ཉམས་ཤིག་བསྣན་སོང༌། ང་རང་གིས་གོམ་པ་ཡང་མོར་ལེན་ཞོར་མདུན་དུ་བསྐྱོད་པ་ཡིན། ཧཱ། ལྟོས་དང༌། ཡིད་དུ་འོང་བའི་ནགས་བྱི་ཆུང་ཆུང་ཞིག་ངའི་མདུན་ཕྱོགས་སུ་ང་ལ་རྒྱབ་བསྟན་ནས་གྲགས་འགུལ་ཅི་ཡང་མེད་པར་འཛུགས་སེར་ལངས་ནས་འདུག་པས། ཁོང་གིས་ཀྱང་ཁ་ཟས་འཚོལ་དུ་ཆས་པའི་རང་ཉིད་ཀྱི་དགའ་མར་སྒུག་གིན་ཡོད་པ་འདྲ། ངས་ཁོང་ལ་སེམས་ཁྲལ་ཡོད་སྲིད་ཀྱང་ང་ལྟར་འཚེར་སྣང་འདྲ་ཡོད་དམ་སྙམ་པའི་མཚར་སྣང་དང་བཅས་ཏེ། ་་ཝེ། ཁྱེད་ཀྱིས་ཀྱང་རང་ཉིད་ཀྱི་དགའ་མར་སྒུག་གིན་ཡོད་དམ།་་ཞེས་དྲིས་པར། ཁོ་རང་མཆོངས་སྟངས་ཁ་ཤས་ཀྱིས་བདག་གི་མིག་ཡུལ་ནས་ཡེར་སོང་བས། ང་རང་གིས་རང་གི་ཁ་ལ་ཐལ་ལྕག་ཅིག་གཞུས་ཏེ། ད་ཅི་དྲི་བ་མ་དྲིས་པར་དོན་དག་ཅི་འབྱུང་ལ་ཁ་རོག་གེར་བལྟས་ཡོད་ན། ཁོང་གིས་དོན་དངོས་སུ་ཅི་ཞིག་བྱེད་ཀྱིན་ཡོད་མེད་ཤེས་ཐུབ་ངེས་སྙམ་བཞིན་བྱུང་ཟིན་གྱི་ནོར་འཛོལ་དང་ཧོལ་རྒྱུགས་ལ་ལེ་བདའ་བྱེད་མགོ་བརྩམས།
ནགས་བྱི་ཆུང་ཆུང་སྙིང་ལ་རྗེ་བོ་དེ་གར་སོང་ཆ་མེད་དུ་གྱུར་སྟབས། ང་རང་གིས་གོམ་ཁ་ཕྱིར་བསྐོར་བ་ཡིན། པད་འབྱུང་ཁང་ཚན་ནས་ལག་ཏུ་ཇ་མོག་རེ་ཐོགས་ཏེ་སློབ་གྲོགས་རྣམས་ཆད་ཆད་མཐུད་མཐུད་ཀྱིས་ཕྱི་ལོགས་སུ་འོ་མ་ཉོ་རུ་ཐོན་གྱིན་འདུག་པས། ཞལ་ལག་བཏང་ཟིན་པ་རྟོགས་ཐུབ། ཁོ་མོ་ད་དུང་མི་སླེབས་པ་ཅི་ཡིན་ནམ། ཁོ་མོས་ཡི་གེ་དེ་མཐོང་རྗེས་ཁོང་ཁྲོ་ལངས་ཡོད་པ་ཡིན་ནམ། ཡིན་མི་སྲིད་དེ། ཁོང་ཁྲོ་ལངས་ཡོད་ན་དེ་རིང་ཞོགས་པར་འཛིན་ཁང་དུ་ནམ་རྒྱུན་གྱི་འཛུམ་མདངས་དེ་སྟོན་མི་སྲིད་པས་ཅུང་ཙམ་སྒུག་ན་ཡོང་ངེས་ཡིན་བསམ་ཞོར་ངེད་གཉིས་ཁོམ་སྐབས་སུ་རྒྱུན་དུ་འགྲོ་བཞིན་པའི་ལམ་ཕྲན་ཀྱ་ཀྱུ་དེའི་ཕར་ཕྱོགས་ཀྱི་ཆུ་རྫིང་ཆུང་ཆུང་དེའི་འགྲམ་དུ་ག་ལེར་བསྐྱོད་པ་ཡིན།
ཆུ་རྫིང་གི་ཆུ་ངོས་ཀྱི་ཆ་མང་ཆེ་བ་པད་མའི་ལྗང་སྣུམ་གྱི་འདབ་ལོས་བཀབ་འདུག་པས། གསེར་ཉ་ཆ་གཅིག་ཡོད་པ་དེ་གཉིས་ཀྱང་མི་མཐོང་བར་གྱུར་འདུག ངས་ངེད་གཉིས་ཀྱིས་དེ་གཉིས་ལ་ཁ་ཟས་འདྲ་མིན་གཏོར་དུས་ཀྱི་སྐད་རྒྱག་སྟངས་ལྟར་དུ་ཁོ་གཉིས་ཀྱིས་ཉན་ལོབས་སུ་སོང་ཡོད་པའི་སྐད་དེ་བརྒྱབ་པར། གསེར་ཉ་དེ་གཉིས་མྱུར་སྟབས་ཀྱིས་ཆུ་རྫིང་གི་ཟུར་ཞིག་ནས་འབུར་ཙམ་འབུར་ཙམ་བྱས་བྱུང་བར་ཆུ་རྫིང་དུ་ལྡོག་གཟུགས་ཀྱིས་འཆར་བའི་གློག་སྒྲོན་གྱི་ཤེལ་ཏོག་ཉ་གང་ཟླ་དབྱིབས་དེའང་རླབས་ཀོར་གྱི་ཆེར་བསྐྱེད་དང་བསྟུན་ཏེ་ཆག་གྲུམ་དུ་གྱུར་སོང༌། ངས་ད་ཐེངས་ལག་ལ་ཅི་ཡང་བཟུང་མེད་པས། ཁོང་གཉིས་ཀྱིས་གདང་བཙུམ་རེས་ཀྱིས་བྱེད་བཞིན་པའི་ཁ་ལ་ཅེར་ཏེ། ཁོང་གཉིས་ཀྱིས་ཀྱང་ངེད་གཉིས་བསྐྱར་དུ་འོང་བར་རེ་ཞིང་སྒུག་གིན་ཡོད་པ་རེད་ཨང་སྙམ་བཞིན་ཡང་བསྐྱར་ངའི་སེམས་ངོགས་སུ་ལྷོད་འཇམ་གྱི་ཁོ་མོ་བཞུར་བྱུང༌། ཁོ་མོ་ནི་སློབ་སྦྱོང་ལ་དོ་སྣང་ཆེ་བར་མ་ཟད། སྲོག་ཆགས་ཀྱི་རིགས་ཏེ། བྱ་བྱེའུ་འབའ་འབུ་ཐམས་ཅད་རྟག་ཏུ་སྙིང་རྗེ་དང་གཅེས་པས་སྐྱོང་མཁན་ཞིག་ཡིན་པས། དུས་ད་ལྟ་བསམ་ན། ང་རང་མོ་ལ་འདི་ལྟར་དགའ་ཞིང་དུངས་དགོས་དོན་ཡང་རྒྱུ་རྐྱེན་འདི་དག་གིས་ཡིན་པ་འདྲ།
དྲན་ཡུལ་དུ་ནམ་ཡང་ངང་ངམ་ཤུགས་ཀྱིས་འཆར་འོང་བ་ནི། ཟླ་འོད་ཆེམ་ཆེམ་དུ་འབབ་པའི་སྟོན་ཟླ་བརྒྱད་པའི་ཚེས་བཅོ་ལྔའི་མཚན་མོ་ཞིག་ལ། བདག་གིས་སེམས་ཀྱིས་འཐག་ཅིང་སྙིང་ལ་བསྙལ་བའི་རྒུམ་ཆང་ལྟ་བུའི་སྙན་ངག་ཅིག ཟླ་ངོགས་ཀྱི་མཚན་ལྗོངས་འཆན་ཡན་གྱིས་ཕྱུག་པའི་འགྱུ་བག་ཁྲོད་ནས། ཁོ་མོ་ལ་དམིགས་བསལ་གྱི་ལེགས་སྐྱེས་སུ་ཕུལ་བ་དུས་ད་ལྟའང་ཡིད་ལ་གསལ་ལྷང་ངེར་འདུག་པ་དེ་རེད། ཁོ་མོའི་རྣ་བར་འཇེབས་པའི་དགོད་སྒྲ་དང་ལྷན་དུ་བདག་གིས་ཤེད་ཀྱིས་གྱེར་བའི་སྙན་ངག་དེའི་ཚིགས་བཅད་ཁ་ཤས་ད་དུང་རྣ་ལམ་ན་ལྷང་ལྷང་དུ་གྲགས་བཞིན་པ་འདི་ལྟ་སྟེ། བརྩེ་བ་འོད་ཀྱིས་འཕྲོ་་བའི་ཟླ་ངོགས་ཀྱི་ལྡུམ་ར།།
སེམས་པ་ཕྱག་གིས་འགྱོགས་པའི་ན་གཞོན་གྱི་བརྩེ་འདང༌།།
བྱད་བཞིན་འཛུམ་དུ་འཁྱིལ་བའི་ཕྱུགས་ཆུང་གི་འཇོ་སྒེག།
འདོད་ལྡན་མིག་དབང་འཕྲོག་པའི་གཞི་མ་རུ་བསྟབས་འདུག།
ཆུ་དྭངས་རྫིང་བུར་ཟགས་པའི་འོད་དཀར་གྱི་ཟླ་གཞོན།།
ལྗང་སྣུམ་པད་འདབ་མཉེན་མོའི་སེང་རས་ཀྱི་ཕག་ནས།།
ཤབ་ཤུབ་སྙིང་གཏམ་མཆེད་པས་མཚན་གུང་གི་ལྷིང་འཇགས།།
དཀྲོགས་ལ་མཚར་སྣང་སྟོང་གི་རྣ་བ་དེ་བླགས་འདུག།
སྐར་ཚོགས་བྱེ་བས་བཏུམས་པའི་ཉ་གང་གི་ཟླ་བ།།
མཛའ་མོ་གློ་བ་དགའ་བའི་བཞིན་སྣོད་དུ་འདོད་ནས།།
སྲིད་རིང་གནམ་སྐས་སྐྱོར་བའི་དགུ་ཚིགས་ཀྱི་རྨུ་ཐག།
ཟླ་བ་ཕྱག་གིས་ལེན་པའི་རྨི་ལམ་དུ་བཟུང་འདུག།
ལོ་ཟླ་ནི་ཆུ་དང་རླུང་བཞིན་བཞུད་ན་ཡང༌། བརྩེ་བས་ལྟེམས་པའི་ཉིན་ཞག་དག་མིག་སྔ་རུ་འདི་ལྟར་གསལ་ཞིང་ཐིངས་པ་ནི་སུ་ཞིག་གིས་ཆེད་དུ་བཟོས་པ་དང་གང་ཞིག་གིས་བྲིས་ནས་བཤམས་པ་བཞིན།
འབྲེལ་འདྲིས་ཀྱི་རྒྱུད་རིམ་ཁྲོད་དུ། ང་ལ་བག་ཆགས་ཆེས་ཟབ་པ་དང་བསམ་གཞིག་གི་རྨ་ཁ་ཆེས་ཆེན་པོ་ཞིག་བཞག་པ་ནི། ཉིན་ཞིག་ལ་གངས་རིའི་གླེང་གཞི་ལས་འཕྲོས་ཏེ་ཁོ་མོས་ཁ་བའི་འདབ་མ་མཇལ་མ་མྱོང་ཚུལ་བརྗོད་པ་དེ་རེད། སྐད་ཆ་དེ་གོ་མ་ཐག་ང་ལ་གློག་གིས་བརྒྱབ་པ་ལྟ་བུའི་གདུང་ཚོར་ཞིག་བྱུང་ལ། དེ་དང་མཉམ་དུ་ཡ་མཚན་པ་དང་ཡིད་མི་ཆེས་པའི་བསམ་ཚོར་ཞིག་ཀྱང་སྐྱེས་མོད། ཞིབ་ཏུ་བསམས་རྗེས་དེར་ཡང་ཁག་ཅི་ཡང་མེད་པ་རྟོགས་བྱུང༌། ཁ་བའི་འདབ་མ་མཐོང་མ་མྱོང་ཞིང༌། ཁ་བའི་གདན་དུ་བསྡད་མ་མྱོང་མཁན་གྱི་ཁ་བ་རི་བ་ནི་ཁོ་མོ་གཅིག་བུ་ཙམ་ག་ལ་ཡིན། འདི་ཡང་མི་ལོ་ལྡ་བཅུའི་སྐྱོ་གར་ཁྲོད་ཀྱི་ཆ་ཤས་ཤིག་མ་ཡིན་ནམ། རེ་སྒུག་གི་ལོ་ཟླ་སྐྲ་ལོ་དང་དཔྲལ་བར་བྲིས་བྲིས་ཏེ། ད་དུང་ཇི་ཙམ་ཞིག་ལ་རེ་ཞིང་སྒུག་དགོས་ཨང༌། རེ་སྒུག་གི་སེམས་པ་བསམ་གཞིག་གི་སྣེ་མོར་བཏགས་ཏེ་གཉིད་ལ་ཞུགས་པའི་མཚན་མོ་དེར། ཁ་བའི་གཞི་རུ་ཁོ་མོ་དང་ལྷན་དུ་ལག་རྡང་སྦྲེལ་ནས་སྐྱོད་བཞིན་པའི་རྨི་ལམ་ཞིག་རྨིས་བྱུང་ལ། རེ་སྒུག་གི་ཁ་བ་མིག་ཀོང་ལས་བཞུར་ཏེ་སྔས་གཞི་བརླན་པའང་ཞོགས་པའི་སྐྱ་མདའ་བཏང་བ་མཉམ་དུ་མ་གཏོགས་ཚོར་མ་བྱུང༌།
ང་རང་ཨར་འདམ་གྱིས་འཇམ་ཞལ་བྱས་ཡོད་པའི་རྫིང་ཁར་ཙོག་པུར་བསྡད་ནས། ཆུ་ཁར་ལྷོད་ཀྱིས་གཡེང་བའི་གསེར་ཉ་གཉིས་ཆ་ལ་ལྟ་ཞོར་ལྟ་ཞོར་དུ། རེས་གསལ་རེས་རིབ་ཀྱི་དྲན་པ་དེ་ཡང་བསྐྱར་རང་དབང་མེད་པར་ཁོ་མོའི་ཕྱོགས་སུ་བསྐྱོད་བྱུང༌། རྟག་ཏུ་གཟའ་སྤེན་པའི་ཕྱི་དྲོའི་ཆུ་ཚོད་གཅིག་རིང་གི་ཟུར་ཁྲིད་དེ་མཇུག་རྫོགས་རྗེས། ང་རང་ཁོ་མོའི་འདོད་དོན་ལྟར། བག་ལེབ་བཞར་མ་འགའ་ཉོས་ཏེ་མོ་དང་མཉམ་དུ་གསེར་ཉ་དེ་གཉིས་དང་ཉ་ཕྲུག་དེ་ཚོར་གསོལ་སྟོན་རེ་བཤམ་དུ་འགྲོ་དགོས། ཁ་ཟས་ལ་འབད་ཀྱིན་པའི་ཉ་ཕྲུག་དག་ལ་བལྟས་ཏེ། ཁོ་མོའི་བཞིན་རས་ལས་ཡིད་ཚིམས་ཀྱི་པད་མའི་མེ་ཏོག་བཞད་འདྲའི་འཛུམ་མདངས་དེ་མངོན་འོང་ངེས་ལ། དེ་ལ་ལྟ་ཞོར་དུ་ང་རང་ལའང་དགའ་ཚོར་རེ་སྐྱེ་བར་བྱེད་ཅིང༌། ང་རང་ཡང་ཁོ་མོ་དང་འདྲ་བར་ལྐོག་ལྐོག་སུད་སུད་ཀྱི་ལས་ཀ་འདི་འདྲའི་རིགས་བྱེད་རྒྱུར་ཤིན་ཏུ་མོས་སྟབས། ངས་ནམ་ཡང་ཁོ་མོའི་རེ་འདོད་ལ་སྣང་མེད་དང་འབྲས་མེད་བྱས་མ་མྱོང༌།
ཉི་འོད་དྲོད་བུག་གེར་འགྱེད་པའི་ཉིན་ཞིག་ལ། ངེད་གཉིས་ཀྱིས་ནམ་རྒྱུན་བཞིན་ཆུ་རྫིང་འདིའི་ཁ་རུ་བསྡད་དེ། ཕྱོགས་ཡར་མར་ལ་ལབ་གླེང་བྱེད་དུས། ཁོ་མོས་གསེར་ཉ་ཆ་འདི་ཆུ་མོ་གང་གཱར་བསྐྱེལ་ཏེ་རང་དབང་གི་ཁོར་ཡུག་དེར་ལོངས་སྤྱོད་དུ་གཞུག་རྒྱུའི་གྲོས་མགོ་བཏོན་བྱུང༌། ངས་ཀྱང་བཟང་ཚུལ་དང་ཚོད་ལྟ་བྱེད་ཆོག་ཚུལ་བཤད་མོད། ས་འདི་ནས་ཆུ་མོ་གང་གཱ་བར་དུ་སྤྱི་ལེ་བཅུ་གསུམ་ལྷག་ཡོད་ལ། ཉ་རིགས་སྐྱེལ་སྟངས་ཀྱི་ཉམས་མྱོང་གིས་མ་འདང་བ་དང༌། ཐབས་བཀོད་ཡག་པོ་ཞིག་མ་རྙེད་པས་ད་ཐུག་ཏུ་ལག་བསྟར་བྱེད་མ་ཐུབ་པར་གནས་འདིར་སྔར་བཞིན་ལྷགས་པ་རེད།
ཁོ་གཉིས་ཀྱིས་ཕན་ཚུན་ལ་འཐམ་རེས་དང་འཁྱུད་རེས། འདེད་རེས་བྱེད་ཞོར། གདང་ཙམ་གདང་ཙམ་བྱེད་ཀྱིན་པའི་ཁ་དེས་ཅི་ཞིག་གི་གསང་བ་འཆད་བཞིན་པ་ཡིན་ཏུ་ཆུགས་ཀྱང༌། ངས་ནི་ཅི་ཡང་གོ་མ་ཐུབ་པས། ང་རང་ཁོ་གཉིས་ཀྱིས་ཕན་ཚུན་ལ་སྐད་དང་ཡི་གེའི་རྒྱུད་ལམ་གང་ཡང་མེད་པར་བརྩེ་བ་སྤྲོད་པའི་བརྡ་སྤྲོད་སྟངས་དེར་ཧ་ལས་ཤིང་ཧོན་འཐོར་ཞོར། བསམ་གཞིག་སྟུག་པོ་ཞིག་གི་ཀློང་དུ་ཚུད་དེ། ངས་ཁོ་མོར་བརྩེ་འཕྲིན་བསྐུར་བ་ནི་ནོར་འཁྲུལ་ལམ་ནག་ཉེས་ཤིག་ཡིན་པའི་ཚོར་སྣང་མཐུག་ཏུ་ཕྱིན་པ་དང༌། དུང་སེམས་མཚོན་པ་ལ་སྐད་ཡིག་ལས་འགོང་བའི་རྒྱུད་ལམ་ཞིག་ཡོད་པ་རྟོགས་རྗེས། སེམས་ལ་སྔར་བས་འཚབ་སྣང་བཟོད་གླགས་མེད་པ་ཞིག་སྐྱེས་བྱུང༌། ་་བརྩེ་དུང་སྟེ། ལྷད་མེད་ཀྱི་བརྩེ་དུང༌།
བཅོས་ཤིང་བྲིས་ཏེ་བསྐུར་ནས་སྟོན་དགོས་པ་ཞིག་མ་ཡིན་པར།
ངང་ངམ་ཤུགས་ཀྱིས་བཞུར་བ་མཐོང་དགོས་པ་ཞིག་ཡིན་་་ཞེས་པའི་སྙན་ཚིག་དེའི་བདེན་ཚད་དང་རིན་ཐང་ཡང་གསར་དུ་རྟོགས་བྱུང༌། དེ་ལྟ་ནའང༌། སེམས་འཕྲིན་ནི་བསྐུར་ཟིན་པས་བཟང་ངན་གང་ཡིན་ཡང་མཐའ་འབྲས་དང་དུ་ལེན་པ་ལས་གཡོལ་ཐབས་མེད་སྙམ་གྱིན་ཡར་ལངས་ཤིང༌། རེ་སྒུག་གི་མགོ་བོ་ཡར་ལ་གཅིག་བསྟད་དེ། བསྐྱར་དུ་ལམ་ཕྲན་ཀྱ་ཀྱུ་དེའི་ཕྱོགས་སུ་གོམ་པ་སྤོས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་
ཝཱ་ཎའི<<རིག་རླབས>>སྟེང་བཀོད་མྱོང་།

བཅོམ་ལྡན་མཆོད་པའི་གླུ་སྙིམ།

 

འཇིག་རྟེན་ཕན་ཞུགས་སྲུང་བ་གཅིག་ཉིད་ཉག་གཅིག་དཔའ་བ་ཁྱེད་ཉིད་དེ།།

གཉིས་པ་མེད་ཅིང་གཉིས་སུ་མི་གསུང་ཞི་གནས་ལྷག་མཐོང་གིས་བཞུགས་པ།།

རིག་གསུམ་གསལ་ཞིང་བསླབ་གསུམ་ལེགས་བསླབས་དུལ་གནས་གསུམ་གྱི་གཞི་ལ་མཁས།།

ཆུ་བོ་བཞི་བརྒལ་རྫུ་འཕྲུལ་རྐང་བཞིའི་གཞིར་གནས་བསྡུ་དངོས་བཞི་ལ་སྦྱངས།།

ཡན་ལག་ལྔ་སྤངས་འགྲོ་ལྔ་ལས་འདས་ཕུང་ལྔ་བདག་མེད་ཉིད་སྟོན་ཞིང༌།།

ཡན་ལག་དྲུག་ལྡན་ཕར་ཕྱིན་དྲུག་རྫོགས་དབང་པོ་དྲུག་གི་སྒོ་བསྡམས་པ།།

བྱང་ཆུབ་ཡན་ལག་བདུན་གྱི་མེ་ཏོག་བསྣམས་ཤིང་འཕགས་པའི་ནོར་བདུན་སྟོན།།

འཇིག་རྟེན་ཆོས་བརྒྱད་དྲི་ཙམ་མ་གོས་ལམ་གྱི་ཡན་ལག་བརྒྱད་སྟོན་མཁན།།

སྙོམས་འཇུག་གསུམ་གསུམ་དགུ་ལ་མཁས་ཤིང་མནར་སེམས་དངོས་དགུ་ལ་བྱང་བ།།

སྟོབས་བཅུ་མངའ་ཞེས་སྙན་པའི་གྲགས་པ་ཕྱོགས་བཅུར་རྒྱས་པ་དེ་ལ་འདུད།།

ལོ་ཙཱ་བའི་ཚད་གཞི།

Posted: ཟླ་བདུན་པ། 29, 2010 in རེག་ཟིག
 ལོ་ཙཱ་བའི་ཚད་གཞི།
 
རྒྱལ་ཁབ་ཕྱི་ནང་ཀུན་ཏུ་ལོ་ཙཱའི་ཚད་གཞིའི་ལྟ་བ་མང་དུ་སྣང་ལ་དེ་ལས་ཀྱང་རྒྱ་ནག་ཏུ་ཆེས་གྲགས་ཆེ་ཞིང་ཚད་མར་འཛིན་པ་ཞིག་ཡོད་པ་ནི་(信达雅)༼བསྟུན་མཚོན་སྙན༽་སྟེ། མ་ཡིག་ལ་བསྟུན་པ་དང་བསྒྱུར་མར་འབྲེལ་ཆགས་པ། ཚིག་སྦྱོར་སྙན་ཞིང་འཇེབས་པ་བཅས་ཡིན་ལ། དེར་བསྟན་པའི་མ་ཡིག་ལ་བསྟུན་དགོས་ཞེས་པ་དེས་གཙོ་བོ་མ་ཡིག་གི་བརྗོད་དོན་དང་བསྒྱུར་ཡིག་གཉིས་འགལ་མི་རུང་བ་མཚོན་ཞིང༌། དེ་ནི་རྒྱ་ནག་ལོ་ཙཱ་བ་རྣམས་ཀྱིས་ཚད་འཛིན་སའི་གཞི་དང་ཁུངས་གཏུགས་སའི་ཚད་གཞི་ཞིག་ཡིན་པར་མ་ཟད་ལོ་ཙཱའི་བྱ་བར་མཛུབ་སྟོན་བྱེད་སའི་བཀའ་ཁྲིམས་གསེར་གྱི་གཉའ་ཤིང་ལྟ་བུར་བརྩིས་ཡོད་པས། ཀོ་མའོ་རོ་ཡིས་”མ་བསྟུན(信)ན་འཆད་བསྒྱུར་དང་འཁྲུལ་བསྒྱུར་ཡིན་ལ། མཚོན་(达)མ་ནུས་ན་རྫོབ་བསྒྱུར་དང་བཙན་བསྒྱུར་ཡིན། དེ་མིན་སྙན་(雅)པའམ་བརྗོད་མ་བདེ་ན་ཉོག་གཏམ་དུ་འགྲོ་སྲིད།”ཅེས་གསུངས་ཡོད་པ་བཞིན་ནོ།། ད་དུང་ཁྲིན་ཀྲེན་ཆིས་ཀྱང་”ཡིག་སྒྱུར་སྐབས་གོ་བ་ལེན་པ་དང་ཕྱིར་མཚོན་བར་གྱི་འགལ་བ་ཐག་གཅོད་བྱེད་དགོས་ན་ངེས་པར་དུ་རྩོམ་གྱི་ཉམས་འགྱུར་དང་ནང་དོན་སོགས་བསྒྱུར་ཡིག་ཁྲོད་མ་ཡིག་ལ་བསྟུན་དགོས་སོ།།
དེ་ནི་ལོ་ཙཱའི་རེ་འདུན་ཡིན་པར་མ་ཟད་ལོ་ཙཱའི་ཚད་གཞི་འང་ཡིན”ཞེས་གསུངས་ཡོད།
        ལྷག་པར་དུ་ཕྱི་རྒྱལ་ན་ཡིག་བསྒྱུར་གྱི་ཚད་གཞིའི་སྐོར་ཤིན་ཏུ་མང་ལ་རེ་རེས་ཀྱང་དངོས་ཡོད་ཀྱི་འཚོ་བའི་ཁྲོད་ནུས་པ་བསམ་གྱི་མི་ཁྱབ་པ་འདོན་བཞིན་ཡོད་ནའང་དེང་སང་ཆེས་གྲགས་ཆ་ཨ་མེ་རི་ཀའི་ལོ་ཙཱ་བ་ཆེན་མོ་ནེ་ཏཱ་མཆོག་གིས་”ལོ་ཙཱ་ཞེས་པ་ནི་བསྒྱུར་བྱ་མ་ཡིག་གི་སྐད་ལས་བྱུང་བའི་འཕྲིན་བརྡ་རེ་རེ་ལ་ཆེས་ཉེར་མཚུངས་དང་ཆེས་བབ་ཆགས་ཡིན་པའི་སྐད་དོད་དོ་མཉམ་ཞིག་བཙལ་ནས་བསྒྱུར་ཡིག་ཁྲོད་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་བསྐྱར་འདོན་བྱེད་པ་ཞིག་ཡིན་”ཞེས་བསྟན་ཡོད་ལ། འདིར་”ཆེས་བབ་ཆགས་”ཞེས་པ་ཡིས་བསྒྱུར་ཡིག་གི་རྗེས་ཤུལ་མེད་པ་མཚོན་ཞིང༌། ”ཆེས་ཉེར་མཚུངས་”ཞེས་པ་ཡིས་ནང་དོན་མ་ཡིག་ལ་བསྟུན་པ་ནི་ལོ་ཙཱའི་སྲོག་ཤིང་ཡིན་པ་བསྟན་ཡོད། ”ཆེས་ཉེར་མཚུངས་”ཡིན་ནའང་འདྲ། ”ཆེས་བབ་ཆགས་”ཡིན་ནའང་འདྲ། གང་ལྟར་གཉིས་ཀས་”དོ་མཉམ་གྱི་སྐད་ཆ་ལ་”ཡོངས་སུ་རམ་འདེགས་བྱེད་པ་ཞིག་ཡིན། སྤྱིར་ཡིག་སྒྱུར་གྱི་ལག་ལེན་ཁྲོད་མཐར་ཐུག་གི་དོ་མཉམ་གྱི་སྐད་ཆ་ཞིག་མེད་ནའང༌། སྒྱུར་བ་བོས་ངེས་པར་དུ་ཆེས་བབ་ཆགས་དང་ཆེས་ཉེར་མཚུངས་ཀྱི་དོ་མཉམ་སྐད་ཆར་ནུས་ཤུགས་གོང་ཡོད་འདོན་དགོས་པ་ཞིག་ཡིན་ནོ།།
 
ལོ་ཙཱ་བའི་བླང་བྱ་འགའ།
༡༽ ཡིག་སྒྱུར་གྱི་ལག་ལེན་ཁྲོད་ཡང་དག་སྒོད་མ་ཡིག་ལ་གོ་བ་ལེན་རྒྱུ་ནི་མཚོན་སྟངས་ཡང་དག་ཅིག་གི་སྔོན་འགྲོའི་ཆ་རྐྱེན་ཡིན་ལ། གོ་བ་ཡང་དག་བླངས་བའི་རྨང་གཞིའི་སྟེང་མཚོན་སྟངས་ཡང་དག་ཅིག་ལ་བརྩོན་ལེན་བྱེད་རྒྱུ་ནི་བསྒྱུར་ཡིག་བཟང་ཤོས་ཤིག་གི་གཞི་རྩའི་རྩ་དོན་ཡིན།
༢༽ དེ་ཡང་མ་རྩོམ་གྱི་སྐད་ཆ་བརྒྱུད་དེ་མ་རྩོམ་གྱི་དགོངས་གཞིའི་ནང་དོན་ལ་གོ་བ་ལེན་པ་དང་བསྒྱུར་ཡིག་གི་སྐད་ཆའི་རྣམ་པ་བརྒྱུད་དེ་མ་རྩོམ་གྱི་དགོངས་གཞིའི་ནང་དོན་ཕྱིར་མཚོན་བྱེད་རྒྱུ་ནི་ཡིག་སྒྱུར་ལག་ལེན་གྱི་གོ་རིམ་ཤིག་ཡིན།
༣༽ ལོ་ཙཱའི་བྱ་བ་གང་དང་གང་ཡིན་རུང་དེའི་དམིགས་ཡུལ་གཏད་ས་བསྒྱུར་བྱའི་དོན་སོར་འཇོག་དང༌། བསྟན་དོན་གང་ཡིན་པ་དེ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་བསྒྱུར་ཡིག་གི་སྐད་ལ་བསྒྱུར་རྒྱུ་ནི་ལོ་ཙཱའི་བྱ་བ་ཡོད་དོ་ཅོག་གི་གཞི་རྩ་ཡིན།
༤༽ རྔོག་ལོ་ཆེན་པོས་”སྒྲ་དོན་གཉིས་ཀ་ཉམས་སུ་བདེར་ལོན་ཏེ།། མུན་སྤྲུལ་གྱིས་ནི་མ་བསླད་ལེགས་བསྒྱུར་བ།།”ཞེས་མ་ཡིག་གི་ཚིག་དོན་གཉིས་དོན་མཐིལ་ཕྱིན་པར་རྟོགས་དགོས་པ་བསྟན་ཡོད།
 
ཡིག་སྒྱུར་བ་དག་ལ་ངེས་པར་ཕན་པའི་ལེགས་བཤད་རྨ་མེད་པ་རུ་འཁུམས་པས་
བདག་གི་རེག་ཟིག་ལས་བཏུས་པའོ།།
རྒྱ་གར་སྐད་དུ། ཤཏགཱཐཱ།
བོད་སྐད་དུ། ཚིགས་སུ་བཅད་པ་བརྒྱ་པ།
 
མཛད་པ་པོ། སློབ་དཔོན་མཆོག་སྲེད། ཨཱཙཱརྱ ཝརརུཙི།
 
 
རིགས་པ་གཞོན་པའི་དུས་སུ་སློབ།།
བ་ནི་དགུན་གྱི་དུས་སུ་གསོས།།
ཞིང་ནི་སེར་དང་ལྡན་ལ་རྨོས།།
འདི་གསུམ་འབྲས་བུ་སྨིན་པའི་རྒྱུ།།
 
མཁས་པས་རིག་པ་རྣམ་ཀུན་ཏུ།།
ལང་ཚོ་ཡོལ་ཀྱང་བསླབ་བྱ་སྟེ།།
གལ་ཏེ་འབྲས་བུ་མ་སྨིན་ཡང༌།།
སྐྱེ་བ་གཞན་དུ་རྙེད་པར་སླ།།
 
དམ་པ་རིང་ན་གནས་གྱུར་ཀྱང༌།།
ཕོ་ཉ་ཡོན་ཏན་ཉིད་བྱེད་དེ།།
ཀེ་ཏ་ཀ་ཡི་དྲི་ཡིས་ནི།།
བུང་བ་རང་བཞིན་འོང་བ་བཞིན།།
 
དུས་ནི་ཡུན་ཐུང་རིག་པའི་རྣམ་གྲངས་མང༌།།
ཚེ་ཡི་ཚད་ཀྱང་ཇི་ཙམ་མི་ཤེས་པས།།
ངང་པས་ཆུ་ནང་ནས་ནི་འོ་མ་བཞིན།།
གང་ཞིག་གཅེས་པ་དེ་ནི་བསྟེན་པར་གྱིས།།
 
དམ་པ་མིན་དང་ལྷན་ཅིག་གནས་གྱུར་ཀྱང༌།།
ཆུ་དང་པདྨ་བཞིན་དུ་འདྲེས་མི་འགྱུར།།
དམ་པ་ཐག་རིང་དག་ན་གནས་གྱུར་ཀྱང༌།།
ཟླ་བ་ཀུ་མུ་ད་ལྟར་དགའ་བར་བྱེད།།
 
མེ་ཏོག་གི་ནི་མགོ་ལྕོགས་བཞིན།།
དམ་པའི་འགྲོ་བ་གཉིས་ཡིན་ཏེ།།
འཇིག་རྟེན་ཀུན་གྱི་སྤྱིར་བཀུར་བའམ།།
ནགས་ཉིད་དུ་ནི་དེངས་པར་བྱ།།
 
མི་སྲུན་སྐྱེ་བོ་ཁུངས་ནས་བྱུང་བ་ཡི།།
ཚིག་ངན་སྦྲུལ་གྱིས་སྐྱེ་བོ་དམ་པ་ཟིན།།
སྦྲུལ་དེ་ཞི་བར་བྱེད་པའི་གཉེན་པོར་ཡང༌།།
ཤེས་རབ་བཟོད་པའི་སྨན་དག་བསྟེན་པར་བྱ།།
 
གང་ཞིག་ཡིད་དང་རྗེས་མཐུན་པ།།
རིང་ན་གནས་ཀྱང་ཉེ་བ་ཡིན།།
གང་ཞིག་ཡིད་དང་མི་མཐུན་པ།།
གམ་དུ་གནས་ཀྱང་རིང་བ་ཡིན།།
 
རྨ་བྱ་སོས་ཀའི་ཚ་བས་གདུངས་ཀྱང་ནི།།
མཁའ་དཀྱིལ་ཆར་གྱི་རྒྱུན་ལ་རེ་བླ་ཡི།།
རྫིང་བུ་རྙོག་མ་ཅན་གྱི་ཆུ་དམན་ལ།།
དྲེགས་པས་བསྟོད་པའི་མགྲིན་པ་མ་འདུད་ཅིག།
 
སྟོབས་ལྡན་སེང་གེ་རི་དྭགས་ཤ་ཟ་ཁྲག་འཐུང་ཡང༌།།
ལོ་གཅིག་ཁྱུད་ཀོར་ལ་ནི་འཁྲིག་པ་ལན་གཅིག་སྤྱོད།།
བོང་བུ་རྡུལ་ཙམ་ཟ་བའང་འདོད་པ་རྟག་ཏུ་སྤྱོད།།
དེ་གཉིས་གང་གིས་རྒྱུས་བསྐྱེད་ཁྱེད་ཀྱིས་ང་ལ་སྨྲོས།།
 
གང་ཞིག་ཡི་གེ་མཆོག་གིས་བརྒྱན་པའི་ཁ་ནི་གང་ཡིན་པ།།
དེ་ནི་ཡིད་འོང་པདྨ་རབ་གསར་རྒྱས་པ་ལྟ་བུར་མཛེས།།
ཡི་གེ་མེད་པར་གྱུར་བའི་ཁ་ནི་གང་ཡིན་པ།།
དེ་ཡི་ཁ་མིག་ས་ཡི་བུ་ག་དག་དང་མཚུངས།།
 
བོང་བུ་ཕྱུགས་ལ་ནོར་བུ་མུ་ཏིག་ཅི།།
དུད་འགྲོ་ཕག་ལ་ཁ་ཟས་ཞིམ་པོ་ཅི།།
ལོང་ལ་སྣང་དང་འོན་པ་དག་ལ་གླུ།།
གླེན་པ་དག་ལ་ཆོས་ཀྱིས་ཅི་ཞིག་བྱ།།
 
འདོད་པས་གདུངས་ལ་ཁྲེལ་མེད་ངོ་ཚ་མེད།།
བཀྲེས་པས་གདུངས་ན་སྟོབས་མེད་མདངས་ཀྱང་མེད།།
ནད་ཀྱིས་གདུངས་ན་གཉིད་མེད་བདེ་བ་མེད།།
ལམ་གྱིས་དུབ་ན་འཇིགས་དང་བརྩོན་པ་མེད།།
 
རང་བཞིན་ངན་པའི་མི་རྣམས་དང༌།།
སྲང་གི་མཚན་ཉིད་ཤིན་ཏུ་མཚུངས།།
ཅུང་ཟད་ཙམ་གྱིས་མཐོ་འགྱུར་ལ།།
ཅུང་ཟད་ཙམ་གྱིས་དམའ་བར་འགྱུར།།
 
ཙན་དན་གླ་རྩི་ག་བུར་གྱིས་བྱུགས་ཀྱང༌།།
སྒོག་སྐྱའི་དྲི་ནི་རང་བཞིན་མི་འདོར་ལྟར།།
ལེགས་པའི་གཞུང་ལམ་བཟང་པོ་རབ་བསླབས་ཀྱང༌།།
རང་བཞིན་ངན་པའི་མཚན་ཉིད་འདོར་མི་སྲིད།།
 
རབ་ཏུ་བྱུང་ནས་སླར་ལོག་དང༌།།
བུད་མེད་ཁྱོ་གསུམ་མཐོང་བ་དང༌།།
ཅེ་སྤྱང་རྙི་ལས་ཤོར་བ་སྟེ།།
འདི་གསུམ་གཡོན་ཅན་ཤེས་པར་བྱ།།
 
གཞན་ལས་འཚོལ་ཞིང་ཟས་ཞིམ་འདོད།།
སློང་མོས་འཚོ་ཞིང་ཁེངས་པ་ཆེ།།
བསྟན་བཅོས་མི་ཤེས་རྩོད་པར་འདོད།།
འདི་གསུམ་འཇིག་རྟེན་བཞད་གད་རྒྱུ།།
 
དཀའ་ཐུབ་ལུས་ནི་འཚོ་བ་དང༌།།
མཛེས་མ་གཅིག་པུར་ཉལ་བ་དང༌།།
དཔའ་བོ་རྨ་མཚན་མེད་པ་སྟེ།།
འདི་གསུམ་ཡིད་མི་ཆེས་པའི་རྒྱུ།།
 
མཁས་པ་ང་རྒྱལ་མེད་པ་དང༌།།
དཔའ་བོ་ཉེ་བར་ཞི་བ་དང༌།།
ཕྱུག་པོ་གཏོང་བའི་སྒོ་ཕྱེ་བ།།
འདི་གསུམ་འཇིག་རྟེན་བསྟོད་པའི་གནས།།
 
དེ་ཉིས་ཤེས་ན་སློབ་དཔོན་ཅི།།
ནད་དང་བྲལ་ལ་སྨན་པ་ཅི།།
ཆུ་བོ་རྒལ་ལ་གྲུ་པས་ཅི།།
ཆགས་བྲལ་མཛེས་མས་ཅི་ཞིག་བྱ།།
 
རི་བོ་ཀུན་ལ་རིན་ཆེན་མེད།།
ནགས་ཚལ་ཀུན་ན་ཙན་དན་མེད།།
ཉ་རྣམས་ཀུན་ལ་མུ་ཏིག་མེད།།
དམ་པ་ཀུན་ལ་ཡོད་མ་ཡིན།།
 
ངང་པ་ཆུ་སྐྱར་ཚོགས་ནས་མཛེས་མ་ཡིན།།
ཅང་ཤེས་བོང་བུའི་ཚོགས་ནང་མཛེས་མ་ཡིན།།
སེང་གེ་ཝ་ཡི་ཚོགས་ནང་མཛེས་མ་ཡིན།།
མཁས་པ་བླུན་པོའི་ཚོགས་ནང་མཛེས་མ་ཡིན།།
 
གཞོན་ནུའི་དུས་ན་ཕ་མའི་དབང་གྱུར་ཅིང༌།།
ལང་ཚོའི་དུས་ན་བུད་མེད་དབང་གྱུར་ཏེ།།
རྒན་པོའི་དུས་ན་བུ་ཡི་དབང་གྱུར་བས།།
བླུན་པོ་ནམ་ཡང་རང་དབང་ཡོད་མ་ཡིན།།
 
ཀེ་ཏ་ཀ་ཡི་འབྲས་བུ་ནི།།
ཆུ་རྣམས་དྭངས་བར་བྱེད་མོད་ཀྱི།།
དེ་ཡི་མིང་ཙམ་བརྗོད་པ་ཡིས།།
ཆུ་རྡུལ་དྭངས་བར་མི་བྱེད་དོ།།
 
ཤེས་རབ་དང་འདྲའི་མིག་མེད་དེ།།
རྨོངས་པ་དང་མཉམ་མུན་པ་མེད།།
ནད་དང་འདྲ་བའི་དགྲ་མེད་དེ།།
འཆི་བདག་དང་མཉམ་འཇིགས་པ་མེད།།
 
ཕྱུག་པོ་ཀླ་ཀློ་རྣམས་ལའང་ཡོད།།
དཔའ་བོ་དུད་འགྲོ་རྣམས་ལའང་ཡོད།།
སྣ་ཚོགས་དོན་ལྡན་གཏམ་སྨྲ་བའི།།
དམ་པ་དག་ནི་ཤིན་ཏུ་དཀོན།།
 
ཚིགས་སུ་བཅད་པ་བརྒྱ་པ་ཞེས་བྱ་བ་སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་མཆོག་སྲེད་ཀྱིས་མཛད་ཅིང༌། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཝིན྄ཡཙནྡ྄ར་དང༌། བོད་ཀྱི་ལོ་ཙཱ་བ་དགེ་སློང་ཆོས་ཀྱི་ཤེས་རབ་ཀྱིས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་པ་ལས་ཕན་པར་བསམས་པ་རྣམས་འདིར་དྲངས་པ་ཡིན་ན། དོན་གཉེར་ཅན་རྣམས་ཀྱིས་བཀླག་པ་དང་སྤྱོད་པ་དང༌།
འདོན་ཞིང་ཀུན་ཏུ་སྤེལ་བར་གྱུར་ཅིག་གུ་ཞེས་དྲང་སྲོང་སྨྲ་བའི་ནགས་ཀྱི་འདབས་སུ་ཆུ་བོའི་སེམས་རྒྱུན་སྣ་མང་ཤེས་རིག་ལ་ཟློག་མེད་དུ་ཕྱོགས་པའི་རྣམ་པ་འཛིན་པ་ཟླ་བ་གཞོན་ནུར་འབོད་པ་གང་གིས་གློག་གི་ཀླད་དུ་ཟླ་ཚེས་བཟང་པོར་ཡི་གེའི་གཟུགས་སུ་གཏགས་ཙ་ན། ཀུན་ལ་ཕན་ཞིང་རྔོ་ཐོགས་པར་གྱུར་ཅིག་ཅེས་སྨོན་འདུན་གྱི་སེམས་པ་སྙིམ་པའི་རྩེ་ནས་འཕྱུར་བའོ།།
༢༠༡༠།༠༣།༡༢ལ།  
 

སྙན་ངག་ནི་སྙན་ངག་པའི་ཚེ་སྲོག་དང་རྔུལ་ཁྲག་ལས་གཏར་འོང་བ་ཡིན་ན། དེའི་ཆེད་དུ་ཀློག་པ་པོས་ཀྱང་ན་ཟུག་ཅིག་མྱོང་འོས་ལ་ན་ཟུག་ཅིག་མྱངས་རྗེས་ དེའི་སྟེང་ནས་བདེ་བ་ཞིག་ཀྱང་བསྟུད་མར་འཐོབ་ངེས་ཡིན། ཡིན་ཡང་མིག་སྔར་ངེད་ཚོར་སྒྱིད་ལུག་པའི་ཀློག་པ་པོ་ མང་དྲགས་པས་སྙན་ངག་པ་ཞིག་གི་བརྩམས་ཆོས་ཁོ་ཚོའི་འཇིག་རྟེན་དུ་བསླེབ་ཐུབ་པའི་ལས་སྐལ་ཧ་ཅང་ཕྲ། དེ་ནི་མཛེས་རྟོག་གི་གྲུབ་མཐའ་ཞིག་མྱོང་རོལ་མ་ནུས་པར་ ཕྱིར་སྙན་ངག་པར་འཁང་ར་དང་འགོག་རྒོལ་གྱི་ཆེད་དུ་”ཁྱོད་ཀྱི་སྙན་ངག་ཧ་ཅང་གོ་དཀའ་” ཟེར་གྱིན་འདུག་ལ། ཡང་གཅིག་བཤད་ན་ཁོ་ཚོ་སྒེར་གྱི་ཤེས་རབ་ཀྱིས་དཔྱོད་མ་ནུས་པར་ གར་འགྲོ་རང་དབང་མེད་དུས་སྙན་ངག་གི་བསམ་བློ་ཁས་མི་ལེན་པར་ རང་གི་ལྟ་ཚུལ་ཁས་ལེན་པའི་ལྐོག་གྱུར་གྱི་ནད་ཡམས་ཤིག་རང་གིས་རང་ལ་བསྒོ་བཞིན་འདུག ངེད་ཚོའི་སྙན་ངག་དང་ཀློག་པ་པོའི་བར་གྱི་ཇི་སྲིད་དུ་རྒས་མི་རུང་ཟེར་བའི་བརྩེ་བའང་དེ་ཙམ་དུ་ཟད།

 

སྐབས་འདིར་ངེད་ཚོའི་སྙན་ངག་གིས་ཀློག་པ་པོའི་ཆེད་དུ་མནོ་བསམ་གཏོང་དགོས་སམ། ཡང་ན་ཀློག་པ་པོས་རང་ཉིད་ཀྱི་སླད་དུ་སྙན་ངག་ལ་ཕྱིར་ནུར་གཏོང་ཀ་འཇུག་གི་ཡིན།

                                                                                         ———— གཉན།

གོང་གི་སྙན་ངག་པ་གཉན་ལགས་ཀྱི་གསུང་ཚིག་འདིའི་སྐོར་ལ་བདག་གིས་ཀྱང་མནོ་བསམ་བཏང་མྱོང་ལ་རྒྱུན་དུ་བསམ་གཞིག་བྱེད་ཀྱིན་ཡོད། འདི་ནི་སྙན་ངག་པར་ཁས་འཆེས་པ་དག་ལ་མཚོན་ན་དངོས་གནས་ཁ་ཚ་དགོས་གཏུགས་ཀྱི་དྲི་བ་གལ་ཆེན་ཞིག་རེད་འདོད།

སྙན་ངག་པ།  ཀླུ་སྨྱོན།

མུན་ ནག་གི་འཇིག་རྟེན་ལ་ལང་ཚོ་སྣོན་པའི་སྐར་ཚོགས་དལ་བུར་འཕྱོ་བའི་མཚན་མོ་དེར། བདག་གཅིག་བུས་ཀེང་རུས་ལྟ་བུའི་ལུས་པོ་འཁྱར་འཁྱོར་ངང་དཀར་ལྷོག་ལྷོག་ཏུ་ འཕྱུར་བའི་སྨུག་སྤྲིན་བརྒལ་ནས་རྒྱང་རིང་གི་རི་གྲོང་ཞིག་ཏུ་བསྐྱོད། འཇམ་སྙན་རོལ་དབྱངས་ཀྱི་འགྱུར་ཁུག་ལྟ་བུའི་དུང་ཞེན་གྱི་ལོ་འདབ་ལ་བྲིས་པའི་ ཁེར་རྐྱང་གི་སྐྱོ་གདུང་དུམ་བུ། གློག་གཞུའི་འོད་སྣང་སྐྱ་བོའི་ཁྲོད་དུ་འཕུར་བའི་སྨྲེ་སྔགས་དང་མིག་ཆུའི་མངར་ སྐྱུར་དང་འདྲེས་ཏེ་ཆར་ཟིམ་དལ་བུར་འཐོར་བའི་སྤྲིན་གསེབ་ཏུ་རྒྱུ།

ཆར་ སྤྲིན་གྱི་ལྟེབས་གཉེར་བར་ནས་གློག་ཞགས་ཀྱིས་མཚན་ལྗོངས་ལ་ཚེ་སྲོག་གི་དྲན་ཤིང་ འཇོག་དུས། དྭངས་ཤིང་གཙང་བའི་གཏམ་རྒྱུད་ཅིག་བདག་གི་སྙིང་དམར་པོའི་སྒོ་གླེགས་བར་ནས་དུང་ ཟླ་དཀར་པོའི་ལང་ཚོ་ཇི་བཞིན་འཛུམ་ཡོང་། ཆུ་ཐིགས་དང་ལོ་འདབ་ཀྱི་སྙིང་གཏམ་ལ་རྫོགས་ཚིག་འགོད་ཐབས་བྲལ་བའི་ལྗོན་ཤིང་གི་ ཡལ་གར་བསྙེས་པའི་སྙན་ངག་པ་ཀྱེ། ས་མཐའི་གཉེན་ཉེ་ཡི་འཕྲིན་ཡིག་དང་ཁ་བ་མཉམ་དུ་འབབ་མི་སྲིད་པ་ནི། ཁྱོད་ལ་བཞག་པའི་སྐྱོ་གར་དེའི་མཇུག་མཐའི་རོལ་དབྱངས་ཐེངས་ཤིག་མ་ཡིན་ནམ།

བརྩེ་ དུང་དང་རེ་འདུན་བསྲེགས་པའི་མེ་ལྕེ་ནི་མཁའ་མཐའི་ཉི་མ་དམར་པོ་དེ་ལགས་པས། ཕ་སའི་སྦྲ་ནག་གི་ཆོན་ཐག་ལ་བརྒྱུས་པའི་བཅོ་ལྔའི་དུང་ཟླ་བགྲང་ལས་འདས་པའི་ཕམ་ ཁའི་སྡུག་ཡུས་དེ་འདི་རུ་གྱེར་བས་ཅི་ཕན། དུང་ཟླ་ཟླུམ་པོ་དེར་ནང་ཡང་ལྷིང་འཇགས་དཀྲོག་པའི་སྙིང་གྲོགས་ཤིག་ཡོད་པའི་གཏམ་ རྒྱུད་མང་མོད། འོད་དཀར་གྱི་གཟེགས་མས་ནམ་རྒྱུན་ཁེར་རྐྱང་གི་སྙན་ངག་པའི་མིག་མཐའ་བརླན་དོན་ ཅི།

ཕ་ སའི་རྩྭ་ཐང་གི་གཡང་དཀར་ལུག་ཁྱུའི་འབའ་དབྱངས་སྙན་མོ། ལྷོ་མཐའི་མཚན་ལྗོངས་ཀྱི་མུན་པར་བསྟིམས་པའི་དྲན་གདུང་གི་མིག་ཆུར་འདྲེས་མོད། རེ་སྒུག་གི་སྐར་ཆེན་དེ་བདག་ཡིད་ཀྱི་མཁའ་མཐའ་ནས་དལ་བུར་མོག་པོར་གྱུར་པ་འདི་ སུ་ཞིག་གིས་ཀྱང་བཟོད་མི་ཐུབ་པའི་ལས་སྐལ་གྱི་ལྷ་ཆེན་དེའི་ཀུ་རེ་ཐེངས་ཤིག་མ་ ཡིན་ནམ། ལྗོན་གསེབ་ནས་བཏུས་པའི་ཟླ་འོད་སྤར་གང་སྙིང་གར་སྦྱར་དུས། ཐོབ་ཤོར་ལ་བརྒྱུས་པའི་སྐྱོ་གདུང་གི་རྨ་ཁ་རིང་མོ་དེ་ཚེ་གང་གི་དྲན་རྟེན་དུ་ ལུས་སོང་།

ཨ་ ཨ། བརྩེ་ཞེན་དང་འཛུམ་དཀར་གྱིས་བཟི་བའི་ཁྲུང་ཁྲུང་དཀར་མོ་ཡ། ཁྱེད་རང་རོལ་དབྱངས་དང་གླུ་སྒྲ་མེད་པར་ཕེབས་བྱུང་ཨང་། བདག་ཡིད་ཀྱི་ལྷིང་འཇགས་ཐལ་བར་བསྲེགས་ནས་ཁྱེད་རང་ནམ་ཞིག་འཕུར་ཚར་བ་ཡང་བདག་ གིས་རྟོགས་མ་བྱུང་། ཀྱེ་མ། ཡོད་ཚད་འཁྲུལ་སྣང་དང་ཀུ་རེའི་བར་ནས་མཇུག་རྫོགས་དགོས་པ་འདིས། ཚེ་སྲོག་དང་སྙན་ངག་གི་དུར་རྡོ་ཡང་སྐྱར་བསླངས་བྱུང་། ས་མཐའི་བཅོས་འཛུམ་གྱི་གསང་བ་ཤོར་བའི་ས་སྲོད་ཅིག་ལ། སྨུག་ལོང་དང་ཉི་ཟེར་གྱིས་དེད་པའི་ངང་བ་སེར་བོ་ཁྱུ་ཞིག་གི་ལས་དབང་ལས། ངས་ཡུན་རིང་བོར་བའི་རང་ཉིད་རྙེད།

རྒྱང་ རིང་ལ་འཚེར་བའི་སྐར་ཚོགས་གྲངས་མེད། ཉེ་འགྲམ་ན་འབར་བའི་གློག་འོད་རབ་རིབ། སུས་ཀྱང་མག་མོག་གི་མཚན་ལྗོངས་འདིར་ཚེ་སྲོག་གི་སྟེར་ཐུབ་མོད། དབུགས་རིང་དང་འགྲོག་པའི་གཏམ་རྒྱུད་ཁེར་རྐྱང་ཞིག་ལ་སུ་ཡིས་ཐེ་གཏོགས་བྱེད།

ལྷོ་ ཕྱོགས་ཀྱི་མཛེས་སྡུག་ལ་བསྙེགས་པའི་ཁྲུང་ཁྲུང་དང་སྤྲིན་པ། ཆར་རྗེས་ཀྱི་འཇའ་ཚོན་ཟླུམ་པོའི་བསླུ་བྲིད་ལ་དུང་བའི་མི་རིགས་ཤིག་གི་གཏམ་ རྒྱུད་སྐྱུར་མོ། སྙན་ངག་པའི་སེམས་གཏིང་ནས་འབར་བའི་སྒྱུ་རྩལ་གྱི་མེ་ལྕེ་དམར་པོ། ཡོད་ཚད་ལྷིང་འཇགས་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་དང་གྱེས་ཏེ་གནམ་སའི་མཐའ་རུ་འཕུར།

ལེ་ དབར་ཁྲི་ཕྲག་གི་སྣེ་རུ་ལུས་པའི་ཕ་ཡུལ་དྲན་པའི་གྲྭ་རྐྱང་འཁྱམ་པོ། ལོ་ཟླའི་ཤོག་ངོས་སུ་ཕབ་པའི་མཉེས་གཤིན་གྱི་ཚོན་རིས་ལྗང་ཁུ། མིག་ཞགས་མཁའ་མཐར་ལྷུང་བའི་ན་ཆུང་གི་རྫི་གླུའི་གསང་བ། ཡོད་ཚད་བརྗེད་ངེས་ཀྱི་ཡོལ་བས་བཏུམས་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་སྐྱོ་གར་རིང་མོ། ཨ་ཨ། གངས་འདབས་ནས་གངས་འདབས་སུ་འཕུར་བའི་ཨ་ལན་མེད་པའི་གངས་སེང་གི་ངར་སྐད་རེ་རེ། རྫ་སུལ་ནས་རྫ་སུལ་དུ་བརྐོས་པའི་བདག་པོ་མེད་པའི་འབྲོང་རྒོད་ཀྱི་རྨིག་རྗེས་ གོར་མོ། སྦྲ་ནག་ནས་སྦྲ་ནག་ཏུ་བརྒྱུད་པའི་རིན་ཐང་མེད་པའི་ཡིག་དྲུག་གི་འགྱུར་ཁུག་རིང་ མོ། བྱང་ཐང་ནས་བྱང་ཐང་དུ་བབས་པའི་ཞུ་རྒྱུ་མེད་པའི་གངས་དཀར་གྱི་འདབ་མ་འབུམ་ཕྲག འདི་དག་ཐམས་ཅད་ངེད་ཅག་གི་མེས་པོའི་ཇག་ལམ་ནས་བརྡོལ་བའི་གཏམ་རྒྱུད་ཀྱི་ཤོག་ ངོས་སུ་བབས་པའི་ས་རྡུལ་བན་བུན།

༼རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕྱོགས་ཀྱི་གཟའ་ཟླ་བའི་དགོང་མོ་ཞིག་ལ་ང་རང་འབྲས་སྐྱ་ཕོར་བ་གང་ཟོས་ རྗེས་འཁྱར་འཁྱོར་གྱི་གོམ་པ་སྤོས་ཏེ་ཕྱི་རོལ་ལ་འཆམ་འཆམ་དུ་བསྐྱོད་པའི་སྐྱོ་ སྣང་དམ་དུམ་ཞིག་ཕྱིར་མལ་ཁང་དུ་ལོག་རྗེས་ཡི་གེར་ཕབ་བོ།།༽